Összefoglaló

Köszöntjük a Tisztelt Olvasót! Ismét eltelt egy év a 2009. évi közgyűlésünktől. A meghirdetett napirendi pontok szerint beszámolunk az egyesület munkájáról, és javaslatot teszünk a további munkatervre.

         A 2008. évben elkezdett Égettvölgyi munkálatok a Szabadházi hegy környezetét is jelentősen érintették. Önkormányzati beruházás során az Égettvölgyi út valamint a csatlakozó Szabadházi út a Depó csomópontig csatorna-, csapadékvíz elvezető, járda, aszfaltos út, közvilágítás kiépítésével 2009 évben lehetőséget, és kedvet adott a területünk további fejlesztéséhez.

A 2009. évi egyesületi munkatervben a Szabadházi út „mélyút” részének végleges befejezése szerepelt. Önkormányzat a költségvetésében jelentős összeget különített el a tervezési és kivitelezési munkálatokra. Áthelyezésre került az ivóvíz nyomócső, kiépült a közvilágítás, a szennyvízcsatorna, a járda, a csapadékvíz elvezetők, és aszfalt burkolat került az útra.

         Egyesület vezetősége folyamatos kapcsolatot tartott az Önkormányzat munkatársaival valamint az érintett területek ingatlantulajdonosaival. Így került sor a Tyúklábi csomópont kialakítására, a Szennyvízcsatorna hálózat Mecsek – Villányi – Zengő utcai kiállásokra (ezzel biztosítva minden területnek a csatlakozási lehetőséget.) Kezdeményezésünkre a közlekedés biztonsága (lassítás) érdekében kis körben még obeliszket helyeztünk el. 2009. szeptember 4. került sor az ünnepélyes átadásra.

         Ahhoz, hogy ezek a munkák elkészüljenek szükséges volt az érintett területek tulajdonosainak pozitív hozzáállása. Jelentős mterületet adtak át a köznek, az Önkormányzatnak.

A szabályozási tervben előírt közterületekre vonatkozó kialakításhoz itt a tulajdonosok hozzáállása példaértékű, amelyet a terület más részein is láthatóan követnek. Köszönjük!!

         A munkálatok során a közvilágításhoz 500 000.- Ft -l járultunk hozzá, amely egy része az SZJA 1% befizetésekből származik. A Tyúklábi csomópont csatornabővítés-utcabeállások-

2 000 000.- Ft a korábban építési engedéllyel építők valamint a csatlakozók befizetései fedezték.

 A fenti fejlesztési beruházások adtak lendületet a Zengő utcai Csatorna közmű kiépítéshez, amelynek befejező munkálatai napjainkban tartanak. A Zengő utcai közösség szervezésében 52 ingatlanból 47-n járultak hozzá 400 000.-Ft, jelenleg a környezet szépítéséhez gyűjtenek újabban 20. 000.-ft-t. Engedélyes kiviteli tervek Önkormányzati segítséggel, a Társulatszervezés 2009 május 25, kivitelezési árajánlatok, tagtoborzás 2009. évvége. Társulás alapítás 2010. január, kivitelezés 2010 március/április. A gyors és jó szervezőmunka, a különböző nézeteket, valló tulajdonosokat egységbe fogta a közös érdekek mentén. Gratulálunk a Zengő utcaik munkájához. Az, hogy hol folytatódik csak rajtunk ingatlantulajdonosokon, múlik, az Önkormányzat és az Egyesület ebben is segítséget nyújt.

         2009 évvégén a Villányi útiak kezdeményezésére a kritikus és nehezen járható Villányi u 10- 24 szakaszon útjavítási munkák elvégzésére került sor. Javításra került a Somlyói úti csomópont, az út belátható és a járművek találkozásánál könnyített a közlekedésen, a gyalogosok biztonságán. Szokoláné Rabb Ida, Villányi úti lakós kezdeményezésére az útjavítási munkálatokhoz 13 tulajdonos össz: 134 000.- Ft fizetett az egyesületi számlára. A példa követhető, köszönet érte.

A Szabályozási tervekről.

A 2009 évi közgyűlésen ismertetett Szabadházi – hegy I ütem szabályozási terv munkaközi anyagait a Képviselő-testület 207/2009 (V. 28.) ÖK tárgyalta. Ezt követően került az államigazgatási eljárásra. 2010. február 24-töl volt kitéve közszemlére, a Képviselő -testület megalkotta 11/2010.(IV. 23.) sz.ÖK rendeletét az

TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI HEGY SZABÁLYOZÁSI TERV I. ÜTEMRE vonatkozó Törökbálint Nagyközség Építési Szabályairól szóló 18/2001.(IX. 18.) rendeletének módosításáról. A Változásokat a közgyűlésen szemléltetjük írásos anyagok, térképek segítségével.

Szabadházi-hegy II. ütem szabályozási terve és helyi építési szabályzata munkaközi anyagát 2010. 02. 25.

Tárgyalta a Képviselő-testület. A szabályozási tervet a TEAMPANNON Építész és Mérnöki Iroda Kft készíti.

Ez a munkaanyag tartalmazza a Pilis u- Mecsek u (párosoldal) -Csobánc u- Pistályi u- Rozmaring u -Fürt u által határolt területeket.

A Mecsek és Pilis utcai részen többen régi egyesületi tagjaink, így részükre is jó hír, hogy ugyanazon feltételekkel kapnak belterületi besorolási lehetőséget (Hü-2) mint az I ütem tulajdonosai. Ezév második felében várható ÖK. határozata. Jó hír a Pistályi tulajdonosoknak is, mivel megnyílik előttük is a fejlesztés lehetősége. Természetesen Pistály részei maradnak továbbra is. Egyesületi tagságukról szabad elhatározásuk szerint dönthetnek. Éppen ezért jó lenne, ha figyelemmel kísérnék a területük sorsát, és a tervezési munka során jeleznék a tervezők felé észrevételeiket. Ezért a közgyűlésünkre várjuk az érdeklődőket.

A szabályozási tervek lényege: a tervezési területen szabályozza az épület elhelyezés feltételeit, ezek a következők:

  • Belterületbe vonás földhivatali átvezetésének megtörténte
  • Szabályozási tervlapon rögzített telekalakítások közút céljára történő lejegyzése, (kerítés áthelyezése)
  • Hiányzó alapközművek kiépítése, (Szennyvízcsatorna, csapadékvíz elvezetés, ivóvíz hálózat)

Mindezek az „Építési Szabályzattal” az életmód javítását az élhető laza beépítésű zöld övezeti terület kialakítást segítik elő a Tulajdonosi kör és az Önkormányzat szakmai közreműködésével.

Örömmel látjuk, hogy egyre több fiatal vásárol ingatlant és tervezi az itteni jövőjét, tenni szándékoznak a területért.

         A Belterületbe vonás helyzetéről-, a Törvényi módosításokról-, a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX.. Törvény módosításáról, az eddigi ügymenetet késleltető Talajvédelmi tervről. A 2010 január 1-től hatályba lépett új telekalakítási eljárásról, a Kormányrendelet módosításról, az Önkormányzati -Földhivatali ügymenetről, helyszínen tájékoztatók olvashatók.

         Közvetlen környezetünket érintő területfejlesztések:

         A hosszúréti patak mentén un. Csapadékvíz zöldtározó létesítésére készültek tervek, ennek során megoldható a szabadházi hegy csapadékvíz elvezetése, valamint Törökbálinti részen a hirtelen esőzések következtében lezúduló csapadék visszatartása. A Pistály úttal párhuzamosan a rét területére városi záportározó tervezése folyik.  A tervet szemléltetjük a helyszínen.

         A Raktárvárosi út – Szabadházi út – Mecsek utca – Csobánc utca tervezett zöldtározó által határolt részre szabályozási terv készül. A tervel kapcsolatos Egyesületi és Tulajdonosi észrevételekre az önkormányzattól megnyugtató választ kaptunk. Figyelni kell a terv készülő munkaanyagát.

         Égettvölgyi területekre, beépítésekre szabályozási tervmódosítást fogadott el a Képviselő-testület.

         A közbiztonság és környezetvédelem javítása érdekébe a Pistályi Egyesület és Egyesületünk közösen Hegyőrséget szervezett. A helyi Rendőr őrs – Pállai Tamás Körzeti megbízott – együttműködésével, szakmai irányításával szervezik a járőrszolgálatot. Bemutatkozásukat, szolgálatukat figyelmükbe ajánljuk.

         Új környezetvédelmi információs rendszer készült Törökbálint egész területére. A napra kész térképek nyomon követik a területen végbemenő változásokat. Környezetvédelmi gondok bejelentése (pl. illegális szemétlerakás, egyéb) a: http://terkep.torokbalint.hu, www.szabadhazihegy.hu, www.torokbalint.hu oldalakon.

  Terveink, kéréseink: Közútjaink állapotának javítása, szabályozási tervből adódó teendőkre mozgósítás. Kérjük az ingatlanok tulajdonosait közterületek tisztántartása, közlekedést akadályozó bozótok eltávolítását, időben elvégezni a parlagfű elleni védekezést. A Hétfői napi tűzgyújtás betartását. Műanyagok égetése Tilos!  Törökbálintnak van Ebtartási rendelete ennek betartása is közérdek!

  • Előkészület a Vezetőségválasztásra, személyi változásokra javaslatokat kérünk

       Utcánkénti területi képviselőkre javaslatok gyűjtése

  • Egyesületünk honlapjának fejlesztése, naprakész információk
  • Javaslat közútjaink forgalmi rendjére (30) sebességkorlátozó,”vegyes övezet 30″
  • Önkormányzat felé javaslat a lakósági ügyek intézésére (belterületbe vonás)
  • Taglétszám növelése.
  • Szükséges számítástechnikai eszközfejlesztés Önkormányzati pályázati pénzből
  • Rendszeres kapcsolattartás a képviselőnkkel, az önkormányzat munkatársaival

Előkészület a: 2011 évi 30. éves a Szabadházi Hegy Egyesület megemlékezésre.

Egyebek: 2010. Május 2. naptól egyesületi kezdeményezésre elindult a Bálint Busz Helyi járata. Tyúklábi Buszmegállótól.

Lomtalanítás: május 15-16. n Konténer a Szabadházi útnál. Nyomatékosan kérjük, hogy NE hozzanak építési törmeléket (sittet), gumiabroncsot, veszélyes hulladékot, illetve kommunális hulladékot.

A közöltek betartását a Hegyőrök és Közterületi felügyelők ellenőrzik!

Kérjük kedves tagtársainkat, hogy akik el maradtak tagdíjuk befizetésével, azok rendezzék elmaradásukat a mellékelt csekken, illetve a közgyűlésen regisztrációnál. (2000.-Ft/év)

         Személyi jövedelem adója 1% felajánlásával hozzájárulhat területünk fejlesztéséhez:

Adószámunk: 19176293-1-13

Várjuk új tagok jelentkezését is e-mail be, vagy jelentkezési lap kitöltésével.

Figyelmükben ajánljuk honlapunkatwww.szabadhazihegy.hu

Egyesületünk email címe 2010. május 30-tól, megváltozik. Új cím: kisgyorgy@szabadhazihegy.hu

Kérjük minél többen jelenjenek meg a közgyűlésen.

Üdvözlettel:         Egyesület Vezetősége.