Célok

Egyesületünk célja

A 2006. évi önkormányzati választások után több új képviselő került a Testületbe. Újjá alakultak a különböző bizottságok. Az elkövetkező időszakban a Szabadházi Hegy Egyesületnek a munkáját megítélni, esetenként testületi döntést hozni; véleményem szerint – csak a Szabadházi közösség múltjának, jelenlegi sajátos helyzetének ismeretében lehetséges.
Egyesületünk céljai tehát:

A Szabadházi hegy szabályozási terve, építési szabályzata, melyről az önkormányzat 10/2003 (IV. 10.) rendeletet alkotott lehetőséget teremt a terület üdülő övezeti átsorolására.(HÜ-2)

Önkormányzattal és a tulajdonosi kör összefogásával a fenti hivatkozott rendelet 10.§- ban foglaltak folyamatos teljesítése. Ezt ismertetjük:

10.§

  1. Ez a rendelet és a hozzátartozó szabályozási terv 2003. év 30. napján lép hatályba
  2. A HÜ-2 azonosító jelű építési övezeti besorolás:

a) A belterületbe vonás földhivatali átvezetésének megtörténte
b) A szabályozási tervlapon rögzített közterületek kialakítások földhivatali átvezetésének megtörténte
c) Az övezetre előírt elő közművesítés, vízelvezetés megépítése, illetve
d) A szennyvíztisztító védőtávolsága által érintett részeken a védőtávolság csökkentéséről szóló hatósági határozat hatálybalépése

Utáni napon lép életbe.

  1. E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni
  2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
  3. szabálysértést követ el, aki e rendelet rendelkezéseit megszegi.

A rendelet M-1melléklete:

Intézkedési előírások

1. A szabályozási terven megadott paramétereknek megfelelően történő közterület szabályzások végrehajtását a földhivatali nyilvántartáson át kell vezetni

2. a szabályozási terven jelölt szabályozási vonallal érintett telkek esetén a közterületek kialakítása érdekében helyi közút céljára történő lejegyzést kell alkalmazni.

3. E rendelet hatálya alá tartozó minden ingatlanra útépítési és közművesítés hozzájárulási kötelezettséget kell megállapítani. A kötelezettség tartalmáról és mértékéről külön önkormányzati rendeletben kell intézkedni.

4. A településrendezési feladatok megvalósítását elősegítő sajátos jogintézmények előírt nyilvántartásokba való bejegyeztetéséről e rendelet kihirdetését követően haladéktalanul gondoskodni kell.

Egyesületi célokat a fent ismertetett feladatok folyamatos végrehajtása határozza meg.

Ennek érdekében dolgozik az Egyesület vezetősége. A terület fejlesztéséről 2001 évben döntött a tulajdonosi kör nagyobb többsége. A mintegy 280 tulajdonos közül 236- fő járult hozzá a területarányos -100-ft/m2 befizetés első és második- részletfizetéshez-

A külön mellékleten ismertetett önkormányzati képviselő-testületi határozatokkal elértük, hogy 2007. évben, hogy a Polgármesteri Hivatal kezdeményezheti a földhivatali eljárást. Ennek érdekében szükséges a tulajdonosokkal megállapodás megkötése arra vonatkozóan, hogy vállalják a „földvédelmi járulék” befizetését az utcaszélesség szabályozásához a leadandó telekrészekről a tulajdonosok térítésmentesen, kártalanítási összeg megállapítása nélkül mondjanak le. 

A területfejlesztési célok elérése közös ügyünk. A belterületbe vonás után a 10%-s építési lehetőséggel útjaink rendbetételével a tulajdonosok összefogásával az ingatlanok értéketöbbszörösére nő, vagy marad a rendezetlenség, lepusztuló úthálózat. 
ÖN DÖNT!