Út – és Közmű Társulás

Aktuális, kérdései, javaslatok 2004-12-07- től napjainkig.(2007.10.15.)A jóváhagyott közterület szabályozási terv alapján az alábbi tervek illetve munkarészek szükségesek a továbblépéshez

A. Tervezéselőkészítés

· tervezési alaptérkép kiegészítése keresztszelvényekkel a kritikus illetve jellemző keresztmetszetekben /elkészült 2006/
· talajmechanikai szakvélemény, de legalább területismertető talajmechanikai talajmechanikai adatszolgáltatás szükséges, mely tartalmazza mind az út, mind a közműépítésekhez szükséges adatokat /elkészült 2006/

B. Tervezés

1. A teljes területre vonatkozó útrendezési tanulmányterv szükséges a már jóváhagyott RRT alapján

Ezt térben -időben szakaszolni nem lehet, mert hiszen a teljes vízgyűjtő terület határain belül kell elkészíteni. A vízrendezési terv határozza meg a tervezett utak vízelvezetésének módját utcánként.

2. Az RRT-vel összhangban elkészített vízrendezési terv alapján készíthető útépítési tanulmányterv, szükség szerinti változatok vizsgálatával

A tervezés történhet szakaszosan is, de mindenképpen a meglévő közúthálózati kapcsolatból kell kiindulni, mint ahogy a csapadékvíz elvezetést is mindig a befogadó határozza meg.

Semmiképpen sem lehetséges, tehát pl. egy közbenső szakasz kialakítása az út továbbvezetése nélkül

2006. október: elkészült a Tanulmányterv és van út -közmű- csapadékvíz elvezetésre + költségbecslés.

Megoldatlan a csapadékvíz és szennyvízbefogadó helye.! 

Csak az Önkormányzat a környező településrészekkel együtt tudná megoldani. Nem elég az önerős fejlesztésthirdetni. Kell egységes önkormányzati koncepció. 

Új információ (2007.) szerint a Szabadházi út mellé tervezett szennyvízcsatornához – átemelőre – csatlakozási lehetősége lesz, a Szabadházi – hegyieknek (Keller.) azonban tényleges visszajelzés az a mai napig nincs az Önkormányzattól.

3. Első szakaszban tehát a depó csomóponttól a „Tyúk-láb” csomópontig célszerű az út tervezése, szennyvíz csatorna építése. Ez a csatlakozó utcák közös érdeke.

2006. októbertől Tulajdonosi kezdeményezésre a Zengő utcaiak tervezik-, kezdeményezik a társulat alapítást.

Ha a kivitelezésre egyszerre nem áll rendelkezésre megfelelő anyagi háttér a szakaszos kivitelezésnél az ideiglenes csatlakozásokat is meg kell tervezni

4. Az útépítési tanulmányterv mellé el kell készítetni a közmű alátámasztó munkarészeket, hogy becsülni lehessen a tényleges költségeket.

(elektromos hálózat, távközlés szükség szerinti kiváltás, víz, gáz hálózat stb.)

C. ENGEDÉLYEZTETÉS

A TANULMÁNYTERVI változatokból ki kell választani az optimális megoldást, s arra ENGEDÉLYEZÉSI TERVET (esetleg egyesített engedélyezési és kiviteli tervet) célszerűen csak a 2éven belül megvalósítható szakaszra célszerű készíteni (addig érvényes az engedély)

Közterület fejlesztésbe az Önkormányzat bevonása szakmairészvétele indokolt. Közmű, útépítési pályázat készítése, pályázati pénz szerzés.

Ha az Önkormányzat, mint résztvevő partner számára valamely ok miatt szempont lenne a közbeszerzési eljárás összeghatárának meg nem haladása, úgy a felosztásra több lehetőség is adódik. (Pl. szakáganként külön szerződni, külön véve az engedélytervet a kiviteli tervtől stb.)

Az esetlegesen szükségesé váló szakaszolásoknak viszont minden esetben szem előtt kell tartani a műszaki szempontokat!

Nem lehet bármit- bárhol elvágni.

Az útépítési, csatornázási tervezési és kivitelezési munkát 
ÚT -_KÖZMŰ ÉPÍTÉSI TÁRSULÁS FORMÁJÁBAN

célszerű megkezdeni az Önkormányzattal közösen.

Ez az egyetlen társulási forma, ahol a többségi ingatlantulajdonosi szándékkal az egyenlő közteherviselés megvalósítható!

Idézet a vonatkozó rendeletből: „a helyi önkormányzat-, ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt vesz- az abban részt nem vevő, de közút használatában érdekelt természetes és jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig – a rendeletben meghatározott módon- útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti

Társulat megalakulása:
Társulat akkor jön létre, ha az érdekeltségi területen ingatlannal rendelkező „TAGOKNAK” az érdekeltségi egység aránya szerint számított többsége az alakuló közgyűlésen:

A) elhatározza a társulat megalakulását

B) elfogadja a társulat alapszabályát. és

C) megválasztja a társulat testületi vezető szerveit és tisztségviselőit

Társulat megalakításához az alakuló közgyűlésen a tagok érdekeltségi egység szerint számított legalább kétharmados többségének döntése szükséges.

Társulat megalakítását szervező bizottság készíti elő.

Feladatunk: 

  • tömbönként, utcánként Területi megbízottak közreműködésével a szervező bizottság létrehozása
  • Lehetséges programok összeállítása
  • Az ingatlantulajdonosok minél nagyobb számú bevonása a társulásba.
  • Közgyűlés előkésztése előzetes gazdasági számítások ismertetése, pénzforrások előteremtése (Pályázati, esetleg kedvezményes hitel források felkutatása Önkormányzati együttmüködéssel)
  • Társulat működési feltételeit megteremtő jogi jogszabályi előírások betartása.

Egyesületi kezdeményezésre az alábbi Önkormányzati határozatok és előkészületek történtek a szabályozási tervben előírt csatorna -közmű- csapadékvíz elvezetés megépítésére:

51/2005. (II.10.) ÖK:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szabadházi Hegy Út és Közmű Társulatban az önkormányzati megbízotti feladatokat Ficsór Bálint képviselő lássa el.

227/2005. (VIII.25.) ÖK:

A Képviselő-testület elfogadja, hogy az önkormányzat szerződést kössön az AQUA CONSRUCT Rt-vel a Szabadházi-hegy út-közművesítés , vízrendezés előtervezése tanulmánytervének elkészítése tárgyában.

Elfogadja , hogy az önkormányzat szerződést kössön a Szabadházi Hegy Egyesülettel az 1. pontban meghatározott szerződés 50-50 %-ban történő finanszírozásra.

(A tervezés költségét Önkormányzat 50%rész: 1.237 500.-Ft. 
Egyesületi 50% rész:szintén 1.237 500.- Ft. fizették.)

Megjegyzendő: A Tervező társaság a csapadékvíz és szennyvízbefogadók vonatkozásában komoly nehézségekbe ütközött. A komplett elvi vízjogi engedélyezésre , a befogadók helyeinek pontosítására a Képviselő-testület 2006. január 19. ülése bruttó 580 000.-Ft összeget megszavazott. (Önkormányzat fizette)

Időközben felgyorsult a környezetünk fejlesztése, belterületbe került Égett-völgyi területekkel egységesen kell a környező részek közmű problémáit kezelni. Ennek a munkái jelenleg folyamatba vannak.

Szabadházi Hegy Egyesület 2005 évi közgyűlése úgy döntött hogy az út-közmű társulás megalakulását előkészítő szervező bizottságba a különböző utcákból összesen 26 tulajdonos delegált. Út-közmű tanulmánytervek munkaközi anyagát a delegáltak egy alkalommal tárgylták,teték meg észrevételeiket.

2007. az Önkormányzat négy éves ciklusprogramjában beépült a Szabadházi-hegy befogadóinak ügye is.

Javasolt a Közműtársulat mielőbbi megalapítása, a belterületbe vonás intézése.
Belterületként közösen, Önkormányzati pályázattal, pályázati pénzel , tulajdonosok hozzájárulásával megoldható a kulturált terület érdekében előrelépés és a szabályozási tervi előírások teljesítése.

Mindezekhez a TULAJDONOSI kör széleskörű összefogása kell!