KIVONAT

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

szóló hatályos rendeleteiből (33/2013., 24/2009.)*

Összeállította a Szabadházi Hegy Egyesület 2013. novemberben

33/2013. (IX.23.)-ból:

2. §  A rendelet hatálya kiterjed a Törökbálint Város közigazgatási területén tartózkodó, illetve tevékenységet végző természetes személyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

.

4. § (1) Az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetőjével szemben

a) tízezer forintig terjedő helyszíni bírság, vagy

b) ötezer forinttól kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

.

7. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles gondoskodni az ingatlan, illetve az ingatlannal határos közterület gondozásáról, tisztántartásáról, hó- és síkosság mentesítéséről, a hulladék eltávolításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosításáról.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán, illetve az ingatlant határoló közterületen lévő sövény, bokor, zöld növényzet karbantartásáról, előírt magasságának megtartásáról.

(3) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített tartályban szabad elhelyezni.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlant megművelni, rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, gondozatlan bokortól megtisztítani.

(5) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon és az ingatlan előtti zöldterületen keletkező zöldhulladékot csak az előírt gyűjtési időszakban, az önkormányzat által e célra rendszeresített zsákban helyezheti ki.

(6) Belterületen az égetés tilos. Egyéb területeken a kerti hulladék, avar égetésére csak a kijelölt időpontban kerülhet sor. Egyéb, a környezetre ártalmas anyagok (műanyag, éghető települési szilárd hulladék) égetése tilos.

.

15. § (1) Mások nyugalmának megzavarására alkalmas, illetve veszélyes mértékű zajjal járó tevékenységet végezni … csak a zajvédelem helyi szabályzásáról szóló 24/2009. (IV.24.) önkormányzati rendeletben meghatározott időpontokban és módon lehet.

24/2009.(IV.24)-ből:

2. § E rendelet alkalmazásában:

.

b) a magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó – zajt keltő tevékenységnek minősül a sűrített levegős, elektromos és belső égésű motoros vágóberendezések üzemeltetése (pl: fűnyírás, fakivágás, kerti traktor működtetése);

c) hangerősítő, hangkeltő berendezés: bármilyen műszaki megoldású berendezés, amely a hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki;

.

4. § Kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó – zajt keltő tevékenység nem végezhető

a) munkanapokon                                                                                20.00 óra és 6.00 óra között,

b) szombaton                                                                                      0.00-8.00 óra és 18.00-24.00 óra között,

c) vasárnap és ünnepnapokon pedig egyáltalán nem, azaz                    0.00-24.00 óráig.

.

5. § Lakóépületben és a hozzá tartozó kertben, valamint az ingatlan előtti közterületen a szabadban tilos 22.00 és 7.00 óra között mások nyugalmának megzavarására alkalmas – a 3.§-ban felsorolt zajforrással járó tevékenységet végezni.

.

7. § Pirotechnikai termékek szabadtéri felhasználása 23.00 óráig (Szilveszter, Újév napján 01.00 óráig) engedélyezhető, alkalmanként legfeljebb 20 percig terjedő dőtartamra.

.

8. § (1) Tilos a hangerősítő, hangkibocsátó rendszert alkalmazó riasztó berendezésekkel történő indokolatlanul ismétlődő különleges zajokozás. A berendezések megfelelő műszaki állapotáról a tulajdonos mindenkor köteles gondoskodni.

SZHE