ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS

Építményadó bevallási kötelezettség hatálya  alá tartozó épületek:

Építményadó bevallási kötelezettség terheli az Önkormányzat illetékességi területén lévő (kül-és belterület)  épületeket.  

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52 §. értelmező rendelkezések:

6. épület:az olyan építmény, vagy az építmény azon része, amely a környező külső tértől szerkezeti elemekkel részben vagy egészben mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az épület önálló rendeltetésű, a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárattal ellátott helyisége vagy helyiség-csoportja, amely a 8., a 20., a 45. és 47. pontokban foglaltak szerint azzal felel meg lakásnak, üdülőnek, kereskedelmi egységnek, egyéb nem lakás céljára szolgáló épületnek, hogy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel;

A magánszemély tulajdonában lévő nem üzleti, nem vállalkozási célú ingatlan esetében az 50/2012.(XII.17.) helyi rendelet 5. § szerint mentes a garázs, gépjárműtároló, melléképület, melléképületrész.

 Htv. 52 §. értelmező rendelkezések:

50. melléképület, melléképületrésza lakás, az üdülő elhelyezésére szolgáló telken lévő és a lakás, üdülő szokásos használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgáló, tüzelő, lom, szerszám, kerékpár, babakocsi tárolására szolgáló épület vagy épületrész, ide nem értve a gépjárműtárolót. A többlakásos lakóépületben lévő lakás esetén a lakástulajdonhoz tartozó, 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó, lomok, szerszámok, tüzelő tárolására szolgáló helyiség, feltéve, hogy az az épületen belül, de a lakástól elkülönítve helyezkedik el, valamint lakóépületben az osztatlan közös tulajdonban lévő közlekedő és tároló-helyiség, akkor, ha azt a tulajdonközösség közösen használja;

Ennek alapján a zártkerti ingatlanon lévő épület, ha az nem az üdülő, hétvégi ház melléképülete, melléképület része, hanem önálló épület függetlenül attól, hogy milyen célra használják, ( szerszám tároló, sufni, fabódé, stb ) építményadó bevallási kötelezettség alá esik.    Ha viszont az ingatlanon üdülő, hétvégi ház, lakóépület van, akkor a szerszámtárolásra használt épület, sufni, tároló, stb. nem építményadó köteles, mivel ebben az esetben melléképületnek minősül. Itt értelemszerűen az üdülő, hétvégi ház, lakóház az az épület amelyről építményadó bevallást kell benyújtani. Ezen ingatlanok a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban többnyire gazdasági épületként vannak feltüntetve.

TELEKADÓ BEVALLÁS

Külterületi telek, zártkerti ingatlan esetében telekadó bevallást nem kell benyújtani abban az esetben sem ha a telek üres, és épület nincs rajta.

A belterületi telekingatlan esetében csak akkor kell telekadó  bevallást benyújtani, ha az beépítetlen belterületi telek. 

Ha a belterületi telekingatlanon bármilyen önálló épület helyezkedik el, ami után építményadó bevallási és fizetési kötelezettség keletkezik, abban az esetben ezen belterületi telekre vonatkozóan telekadó bevallási kötelezettség nincs, csak az épületre vonatkozóan kell   bevallást benyújtani. Ha telek üres még egy sufni sem áll rajta abban az esetben telekadó bevallási kötelezettség van még akkor is ha a telekre az Építésügyi hatóság nem ad építési engedélyt. A belterületi telek csak abban az esetben mentesül 50 %-ban az adófizetési kötelezettség alól, ha az Önkormányzat határozattal építési, illetve változtatási tilalom alá vonta. Ha ilyen határozat nincs akkor a belterületi beépítetlen telek teljes  térmértékével adóköteles.

Htv. 52 §. értelmező rendelkezések:

43. építési tilalomaz épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény alapján elrendelt változtatási, telekalakítási, illetőleg építési tilalom;