K i v o n a t- Javaslat lakossági hozzájárulással megvalósításra kerülő Zengő utcai közmű kialakításra – 341/2009. (IX. 29.)

amely készült a Képviselő-testület 2009. szeptember 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyv alapján

Törökbálint Város Önkormányzatának képviselő-testülete

1.      a Szabadházi Hegy Egyesület kérelmére megtárgyalta a 7694 helyrajzi számú Zengő utca elnevezésű ingatlan szennyvíz csatornaépítésre történő felhasználásának kérelmét.

2.      hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban megnevezett területen a megalakítandó társulat a jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában az érintett ingatlantulajdonosok költségvállalásával szennyvízcsatornát építsen azzal, hogy az építés után az útburkolat helyreállításáról gondoskodni kell. A hozzájárulás hatályosulásának feltétele, hogy a Zengő utcában lévő minden ingatlan tulajdonosa hozzájárulását adja az út szabályozási szélességének kialakításához a szükséges területrészek átadásával.

3.      a kérelmező kérésére kijelenti, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedését követően, – térítésmentes átadás mellett – Önkormányzati tulajdonba veszi a szennyvíz csatorna műszaki létesítményeit azzal, hogy egyidejűleg felvállalja a közmű átvétellel kapcsolatos – mindenkori ÁFA törvény szerinti – általános forgalmi adó megfizetését.

4.      felkéri a polgármestert, hogy e határozatról a kérelmezőket értesítse.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

kmf.

                        Dr. Horti István sk.                                        Turai István sk.

                               jegyző                                                       polgármester

A kivonat hiteles:

Törökbálint, 2009. szeptember 30.