Rendeletek, határozatok

Szabadházi hegyet érintő Önkormányzati rendeletekfolytatás


32/2008.(II.28.) Ök. Szabadházi úti közmű és út fejlesztésekről , szükséges tervek elkészítésére megbízások

 

15/2009.(I.29.) Ök. A Szabadházi -hegy szabályozási tervével kapcsolatos intézkedési terv elfogadása (a belterületbe vonás földhivatali átvezetéséről ,ügymenet folyamatáról)

 

150/2009.(IV.23.) Ök. Szabadházi-hegy szabályozási terv tervezési határ módosítás és a terv készítésének ütemezése. ( a Szabadházi-hegy tervezési határ kiterjesztéséről ,a II. ütem.)

 

207/2009.(V.28.)Ök. Szabadházi- hegy szabályozási terv módosítása (I.ütem )

            (az I.ütem munkatervei képviselő testület előtt véleményezésre. A főbb módosítások ismertetése.)

 

339/2009. (IX.29.)Ök. Támogatási kérelem a Pistály- Szabadházi-hegy Hegyőrség Egyesület működéséhez. (kedvező jóváhagyást kapott.)

 

341/2009.(IX.29.) Ök. Javaslat lakósági hozzájárulással megvalósításra kerülő Zengő utcai közmű kialakításra.

 

59/2010. (II.25.) Ök. A Szabadházi-hegy II.ütem szabályozási terve és helyi építési szabályzata (munkaközi anyag) /Pilis-Mecsek-Csobánc -Pistályi -Rozmaring- Fürt utcák által határolt területrész.

(2013. januári állapot szeritn a Képviselő Testület nem tűzte napirendjére, tervezési díj nagyobbik része kifizetésre került)

 

125/2010. (IV.22.)Ök. A Szabadházi I. ütem szabályozási terve módosításának elfogadása

            (II. Jóváhagyott munkarész külön olvasható Web oldalunkon)

11/2010. (IV.26.)Ök. rendelet módosítása

 

13/2010.(V.28.) Önkormányzati rendelete Törökbálint, Szabadházi Hegy Szabályozási Terv I.

            ütemére vonatkozó 11/2010. (IV.26.)önkormányzati rendeletének módosításáról.

          A rendelet és a hozzátartozó szabályozási terv 2010.év június 1-én lép hatályba.


K i v o n a t- Javaslat lakossági hozzájárulással megvalósításra kerülő Zengő utcai közmű kialakításra - 341/2009. (IX. 29.)

amely készült a Képviselő-testület 2009. szeptember 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyv alapján

Törökbálint Város Önkormányzatának képviselő-testülete

 

1.      a Szabadházi Hegy Egyesület kérelmére megtárgyalta a 7694 helyrajzi számú Zengő utca elnevezésű ingatlan szennyvíz csatornaépítésre történő felhasználásának kérelmét.

2.      hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban megnevezett területen a megalakítandó társulat a jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában az érintett ingatlantulajdonosok költségvállalásával szennyvízcsatornát építsen azzal, hogy az építés után az útburkolat helyreállításáról gondoskodni kell. A hozzájárulás hatályosulásának feltétele, hogy a Zengő utcában lévő minden ingatlan tulajdonosa hozzájárulását adja az út szabályozási szélességének kialakításához a szükséges területrészek átadásával.

3.      a kérelmező kérésére kijelenti, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedését követően, - térítésmentes átadás mellett – Önkormányzati tulajdonba veszi a szennyvíz csatorna műszaki létesítményeit azzal, hogy egyidejűleg felvállalja a közmű átvétellel kapcsolatos – mindenkori ÁFA törvény szerinti – általános forgalmi adó megfizetését.

4.      felkéri a polgármestert, hogy e határozatról a kérelmezőket értesítse.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

kmf.

 

 

 

                        Dr. Horti István sk.                                        Turai István sk.

                               jegyző                                                       polgármester

 

 

 

 

A kivonat hiteles:

 

Törökbálint, 2009. szeptember 30.


Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő -testület 2009.évi II. féléves munkaterve.

Tájékoztató  kivonat a Szabadházi hegy területét érintő munkákról.
 
 •  Zengő utca csatorna közmű társulat alapítás önkormányzati részvétellel (Kisgyörgy Lajos javaslata)

Előterjesztő: polgármester

Véleményezi: VFKB

Előkészítést végzi: jegyző

 

 • Szabadházi hegy I. szabályozási terv jóváhagyása (szakhatósági egyeztetés után) (Kisgyörgy Lajos javaslata)

Előterjesztő: polgármester

Véleményezi: VFKB, JÜB

Előkészítést végzi: jegyző

 

 • Szabadházi hegy II. ütem - beszámoló a tervezési munka anyagáról (Kisgyörgy Lajos javaslata)

Előterjesztő: polgármester

Véleményezi: VFKB

Előkészítést végzi: jegyző

 

 • Pistály-Szabadházi hegy Hegyőrség civil szervezet alapítás (Kisgyörgy Lajos javaslata)

Előterjesztő: polgármester

Véleményezi: VFKB, JÜB

Előkészítést végzi: jegyző

 

 • Beszámoló a Szabadházi út befejezési munkálatairól, útburkolat, közvilágítás kiépítés (Kisgyörgy Lajos javaslata)

Előterjesztő: polgármester

Véleményezi: VFKB

Előkészítést végzi: jegyző


Önkormányzati határozatok , rendeletek

( 2000- től  2008-ig )A területfejlesztés végrehajtása csak az Önkormányzati rendeletek figyelembevételével, megértésével kivitelezhető. Ezért fontos ezen határozatok pontos ismerete mindenki részére. Kérejük olvassa el figyelmesen.

 • 165/2000.(XI.16.) ÖK határozata: " Szabadházi Hegy beépítésre nem szánt mezőgazdasági terület „
 • 249/2000.(XI.16.) ÖK határozata: „A Szabadházi Hegyközség területét (Szabadházi út-Mecsek utca- Pilis utca - Tétényi fennsík -Égett-völgyi út által határolt terület) hétvégi házas üdülőterülei  övezetté sorolja. Az átlagos teleknagyság 1350 m2 ,max .10% -os beépíthetőséggel ,legnagyobb építménymagasság 4.5 m.  Felhívja az érintett telektulajdonosok figyelmét arra , hogy az utcaszélességek szabélyozásához ,a leadandó telekrésről ingyenesen kell lemondaniuk és önerőből kell az Önkormányzat szervezési közreműködése mellett a közműfejlesztést (víz , csatorna) megoldaniuk.  Felhívja a  telektulajdonosok figyelmét arra , hogy szabályozási tervet kell készíttetniük , az építési engedélyek megadásának a közműfejlesztések (víz , csatorna) szükséges kellékei.
 • 178/2001.(VI.14.) határozataElfogadta a Szabadházi Hegyközség kérelmét  a Mecsek és Pilis utcák mindkét oldalát magába foglaló előnyös övezeti besorolással kapcsolatban „ (ez továbbiakban : kapcsolodó területek)
 • Önkormányzat 2001. szeptember 19. Megállapodást kötött az  Egyesülettel a Szabályozási terv  és építési szabályzat  elkészítésére .Az Egyesület költségvállalásával a Terveket a Pestterv Kft.nél megrendelte .
 • 2001. otóber hónapban a szabályozási terv igényei szerinti geodéziai felméréssel térkép készítésekkel a Formap Bt.vel kötött szerződést az Egyesület.
 • 10/2003. (IV.10. ) Törökbálint Önkormányzat rendelete foglalja magában a Szabadházi hegy szabályozási tervét és építési szabályzatát. (külön megtekinthető: ..........)
 • 2003/2004. Közterületek kimérése ,kijelölések , ezzel kapcsolatos vázrajzok földhivatali jóváhagyása, adategyeztetések . (Formap BT. Végezte Egyesületi költségen.)
 • 202/2004.(VI.10.)ÖK:   „A Képviselő - testület úgy dönt ,hogy a Szabadházi -hegy térségének szabályozási tervben meghatározott területének a mezőgazdasági művelési ágból való kivonáshoz hozzájárúl." (Földhivatal a rendelet kiegészítését kérte) 
 • 95/2006. (III.16.) ÖK: „ A képviselő-testület megerősíti a mezőgazdasági művelés alóli kivonásról hozott 202/2004. (VI .10.) sz. határozatát .hozzájárúl a Szabadházi-hegy térségének szabályozási tervében meghatározott területének belterületbe vonásához"

Szabadházi útlejegyzésekkel kapcsolatos helyzet, teendők

286/2007. (VIII. 30.) ÖK

 

A Képviselő-testület

1.    Egyetért a Szabadházi Hegy Egyesület azon kezdeményezésével, hogy a belterületbe vonások kisebb területek, tömbök művelés alóli kivonásával teljesüljön.

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Szabadházi Hegy Egyesület által megjelölt tömbök belterületbe vonását a Budakörnyéki Földhivatalnál kezdeményezze.

Határidő: folyamatos

2.    Felkéri a polgármestert, hogy Törökbálint Város Önkormányzatának 2008-as költségvetésébe tervezze be a földvédelmi járulékok ideiglenes megfinanszírozásának összegét azzal, hogy azt az érintett ingatlantulajdonosoktól a Polgármesteri Hivatal utólag szedje be.

Határidő: 2008. március 31.

3.   A törökbálinti 7684, 7687, 7666, 7677 és a 7690. hrsz-okkal jelölt ingatlanokkal kapcsolatban kezdeményezett kártalanítási eljárástól, amely az útlejegyzések miatt vált szükségessé, visszalép.

Felkéri a polgármestert, hogy e döntéséről az ügyben meghatalmazott jogi képviselőt, Dr. Marton Ügyvédi Irodát értesítse és a pest Megyei Bíróságnál folyamatban lévő kártalanítási eljárás megszüntetését kezdeményezze.

Határidő: az ülést követő 3 munkanapon belül

4.    Felkéri a polgármestert, hogy a Szabadházi Hegy szabályozási tervének módosítására három tervező cégtől kéjen be árajánlatot azzal, hogy annak fedezete csak a 2008. évi költségvetés terhére tervezhető.

Határidő: 2008. szeptemberi képviselő-testületi ülés, valamint 2008. március 31.

 

Felelős: polgármester

 

 • 279/2007.(VIII.30.) ÖK: Közlekedési hatástanulmány munkaközi terve „A bizottság kéri atervezőktől , hogy a Raktárvárosi út csomópontjának helye a térképen a megfelelő helye a térképen a megfelelő helyen kerüljön feltüntetésre , valamint a Szabadházi  hegy út útja   a csomópontban kerüljön bekötésre"( a jelenlegi közlekedési állapot biztonságos megoldását tenné lehetővé)
 • 294/2007. (VIII.30.) ÖK: az Égett-völgyi   szennyvízcsatorna kiépítés részfinanszírozásáról szól. ( a lényeg : biztosítani kell a Szabadházi hegyi ingatlanok csatlakozási lehetőségét a szennyvizcsatorna és csapadék-víz elvezetéshez. Ez alapvető feltétele a tervezett közműberuházásnak.! )             

  Főoldal oldal teteje email